Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Август 2020
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.04-0095-C0001 от 19.11.2012г. по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, Схема за безвъзмездна финасова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” , Решение на Общински съвет за създаване на общинско социално предприятие „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” и Заповед на кмета на община Съединение №59/28.01.2013г.

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ


ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА :
 1. УПРАВИТЕЛ В ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на предприятието, като: назначава служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики; сключва договори с потребителите на услугите в домашна среда и следи за изпълнението им; носи материална и имуществена отговорност по отношение на оборудването и обзавеждането, предоставено на центъра и закупено по проекта; носи отговорност за разходването на средствата по проекта; изготвя документи, регламентиращи дейността по функциониране на центъра и др.

Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Да има завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”
 2. Да притежава компютърна грамотност
 3. Да притежава опит на ръководна позиция

Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурса за заемане на длъжността се провежда в три етапа:
  1. Допускане по документи.
  2. Писмен изпит-решаване на тест/казуси;
  3. Интервю

Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Съединение, гр.Съединение
 2. Документ за самоличност /копие/.
 3. Професионална автобиография.
 4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка, или друг документ,удостоверяващ трудов и осигурителен стаж / копия/.
 6. Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/.
 7. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност; оригинал/.
 8. Документ за компютърна грамотност /копие/.
Копията от представените документи да са ясни и четливи.
Копията на документите, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
На допуснатите кандидати /тези, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността и представят в срок необходимите документи/ ще бъдат съобщени писмено мястото, датата и часът на провеждане на писмения изпит.

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се подават в Общинска администрация-гр.Съединение, бул.”6-ти септември” № 13, Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, първи етаж, в срок от 30 календарни дни от публикуването на обявлението за конкурса.


КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ:
/ГЕОРГИ РУМЕНОВ/

 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.