Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Ноември 2020
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти

 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.04-0095-C0001 от 19.11.2012г. по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, Схема за безвъзмездна финасова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” , Решение на Общински съвет за създаване на общинско социално предприятие „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” и Заповед на кмета на община Съединение №59/28.01.2013г.

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ


ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА :
 1. УПРАВИТЕЛ В ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на предприятието, като: назначава служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики; сключва договори с потребителите на услугите в домашна среда и следи за изпълнението им; носи материална и имуществена отговорност по отношение на оборудването и обзавеждането, предоставено на центъра и закупено по проекта; носи отговорност за разходването на средствата по проекта; изготвя документи, регламентиращи дейността по функциониране на центъра и др.

Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Да има завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”
 2. Да притежава компютърна грамотност
 3. Да притежава опит на ръководна позиция

Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурса за заемане на длъжността се провежда в три етапа:
  1. Допускане по документи.
  2. Писмен изпит-решаване на тест/казуси;
  3. Интервю

Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Съединение, гр.Съединение
 2. Документ за самоличност /копие/.
 3. Професионална автобиография.
 4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка, или друг документ,удостоверяващ трудов и осигурителен стаж / копия/.
 6. Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/.
 7. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност; оригинал/.
 8. Документ за компютърна грамотност /копие/.
Копията от представените документи да са ясни и четливи.
Копията на документите, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
На допуснатите кандидати /тези, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността и представят в срок необходимите документи/ ще бъдат съобщени писмено мястото, датата и часът на провеждане на писмения изпит.

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се подават в Общинска администрация-гр.Съединение, бул.”6-ти септември” № 13, Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, първи етаж, в срок от 30 календарни дни от публикуването на обявлението за конкурса.


КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ:
/ГЕОРГИ РУМЕНОВ/

 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.