Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


 
Модерна и конкурентна местна икономика
Нашите силни страни;
 • големи площи обработваема земеделска земя
 • опит и традиции в растениевъдството и животновъдството
 • модерно оборудване и нови технологии в голяма част от местните фирми
 • наличие на достатъчно суровини за хранително-вкусовата и парфюмерийно-козметичната промишленост
 • завършено преструктуриране на местната икономика по отношение на собствеността
 • опит и традиции в хранително-вкусовата и леката  промишленост
 • активна бюджетна политика
 • качествено административно обслужване на местния бизнес и населението
 
Нашата визия  -  нашата цел
            Община Съединение – конкурентноспособна в новата европейска среда , с модерна икономика, достоен жизнен стандарт, отговарящ на очакванията на населението и бизнеса да се впише успешно в новите социално-икономически условия като член на Европейския съюз и да постигне значително по-високо качество на живот, на инфраструктурата и бизнес средата.
Стратегическото развитие на общината е синтезирано в три водещи цели:
 • Създаване на конкурентноспособна местна икономика
 • Поддръжка и доизграждане на инфраструктурата
 • Опазване на околната среда
 • Развитие на човешките ресурси и по-висок жизнен стандарт
 
Тези приоритетни области на развитието за периода 2007 – 2013 се основават на потенциала и ресурсите на община Съединение, на натрупания опит и съществуващите силни традиции. Те отразяват важни потребности за разработване на перспективни отрасли, модернизация на социалната и техническата инфраструктура, съхраняване и опазване на околната среда и инвестиране в човешкия фактор, най-вече младите хора, като важни лостове за постигане на обща висока степен на развитие на общината в края на 2013 година.
 
 
От квалификация към заетост
За европейска интеграция, модернизиране на местната икономика и по-високо качество на живот
Ключът за повишаване  качеството на живот
 
 • Развитието на икономика на знанията
 • Повишаване на потенциала на човешкия капитал
 • Инвестиране в човешките ресурси за придобиване на нови знания и умения
 • Утвърждаване на практиката за учене през целия живот
 • Социална интеграция и повишаване на доходите
 • Равенство на възможностите
 
Волята на местната власт в община Съединение е да постигне тези цели, като и през 2007 година активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към безработните младежи, безработните с ниска степен на образование, продължително безработните, хората с увреждания и лицата над 50-годишна възраст.
 
Преуспяване чрез растеж
 
Стимулиране на икономическата активност на населението, подкрепа на бизнеса, привличане на инвеститори, развитие на пазарните отношения, въвеждане на нови технологии във водещите отрасли за община Съединение са пътят за постигане на икономически растеж, за повишаване равнището на доходите на населението, за подобряване качеството на живот.
Растежът на икономиката е условие за решаване на въпросите с трудовата заетост и за достойно приобщаване към Европейския съюз.
 
Икономически растеж – качество на живот
Ключов момент в програмата на общината за успешно развитие на трудовия пазар и за увеличаване на трудовата заетост е икономическият растеж.
Волята на местната власт в община Съединение е да стимулира икономическата активност и да премине към активни мерки на пазара на труда с цел приоритетно решаване на възловите проблеми: безработните младежи, безработните с ниска степен на образование, продължително безработните, хората с увреждания и лицата над 50-годишна възраст.
Икономическият растеж означава по-добро качество на живот!
 
Модерно земеделие – Високи добиви – Благосъстояние
Растениевъдството е главен селскостопански отрасъл за община Съединение и ключ за икономическото развитие и повишаване качеството на живота.
Почвените терени и климатичните условия на общината благоприятстват развитието на почти всички подотрасли на растениевъдството: зърнепроизводство, оризопроизводство, зеленчукопроизводство, фуражопроизводство, лозарство, овощарство.
 
 
Ключът към модернизацията
По-високи добиви – по-добро качество на живот
 • Преход от екстензивно към маркетинг ориентирано интензивно растениевъдство
 • Разгръщане процеса на доброволни сдружения на земеделските производители за по-ефективно използване на земята и селскостопанската техника
 • Усвояване на средствата по европейските фондове
 • Успешно пазарно реализиране на местната продукция
 • Прилагане постиженията на генетиката
 • Въвеждането на нови сортове култури
 • Ефективен контрол върху посадъчния материал и качеството на семената
 • Професионално третиране и лечение болестите по културите
 
 
Развитието на интензивно модерно зеленчукопроизводство, основано на
постиженията на науката и пазарно ориентирано към потребностите на клиентите е водещ приоритет за община Съединение.
         Инвестициите в този отрасъл на растениевъдството са пътят за откриване на нови работни места и повишаване качеството на живота на населението.
 
         
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.