Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


 
ИНФРАСТРУКТУРА
 
Транспортна инфраструктура
Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията й минават основни пътни артерии. Община Съединение се намира в близост до трансевропейските коридори № 4 и №8. Стратегическото разположение се определя от близостта на автомагистрала “Тракия” и на областния център Пловдив. През град Съединение минава ж.п линията Пловдив-Панагюрище.
Пътна инфраструктура.
Пътната мрежа на община Съединение е добре развита. Изградени са всички необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както и между самите селища.

Общата дължина на републиканската пътна мрежа, включваща само третокласна пътна мрежа е 52.1 км., а общинската пътна мрежа (бивша четвъртокласна) – 39.1 км. 
            Пътищата са както следва:
Път ІІІ- 606 – Труд – Малък чардак – Голям чардак – Любен – Стрелча , с дължина на участъка в община Съединение 18.4 км. По този път се осъществявава връзката със съседните общини ( Марица и Хисар) и път ІІ – 64 – Пловдив – Карлово и автомагистрала “Тракия” за големите административно-индустриални центрове в Южна България /вкл. столицата/. Състоянието на пътя, в границите на община Съединение, към момента /средата на 2005 год./ е в добро състояние с изключение на отсечката между селата Голям чардак и Неделево, с дължина 2 км., е непроходим, с огромни дупки и цялостно разбита настилка.
Път ІІІ – 805 – Съединение - Войсил – Бенковски -  Пловдив с дължина на участъка в община Съединение 7.4 км. Същият е най-кратката връзка на Общината с областния център – град Пловдив. По него също се осъществява и връзка с автомагистрала „Тракия”. Пътят е в лошо състояние, с много пукнатини, неравности предизвикани от кърпежи и пропадане по настилката и лошо отводняване.
Път III-8005 – Любен – Правище – Съединение – пътен възел „Цалапица”, с дължина на участъка 19.6 км. Този път осъществява връзката със съседните общини и автомагистрала „Тракия” и град Пловдив. Пътната настилка по цялото протежение на пътя в рамките на общината е с изцяло износено асфалтово покритие. Същият се нуждае от ремонт на пътната основа и банкетите, цялостно асфалтиране, възстановяване на пътна маркировка, сигнализация и отводняване.
Път III-6062 – Съединение - Пищигово, с дължина на участъка 6.7 км. Осигурява пътната връзка със съседната област Пазарджик. В участъка на община Съединение е положена само трошенокаменна основа. Спешно е необходимо неговото завършване. Тази отсечка се явява най-прекия път за връзка с община Пазарджик. Отсечката от пътя намираща се на територията на община Пазарджик е изцяло завършена.
Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между населените места в общината.
 
Списък на четвъртокласната пътна мрежа
Път №
Наименование на пътя
Км положение
Общо км
IV-80045
Съединение – Найден Герово - Драгомир
0+000-12+000
12,00
IV-37051
ІV-80045/Драгомир/-Тополидол-Черногорово
22+270-20+040
  2.30
IV-64248
Съединение- Голям чардак -Царимир -Калояново
00+000-14+560
14.56
ІV-64606
Неделево-Церетелево-Царимир-Община Калояново /кръстовище с път ІІ – 64/
0+000-9+700
9.70
 
 
През 2004 г. се ремонтира път ІV-80045 Съединение – Найден Герово – Драгомир и по настоящем същият е в много добро състояние.
Път IV-37051-Драгомир-Тополидол е в много лошо състояние и е предвиден за ремонт през 2005 година от община Съединение.
Път IV-64248 -Съединение- Голям чардак -Царимир –Калояново е изпълнен с асфалтова настилка само в отсечката от град Съединение до село Голям чардак. Състоянието на асфалтовата настилка е много лошо ( с напречни и надлъжни пукнатини, разкъртени участъци, пропадания и дупки) и се нуждае от рехабилитация. В останалия участък пътят не е с твърда настилка и се нуждае от проектиране на работен проект и реализацията на последния. На същия път е необходимо проектиране и изграждане на мост над река „Пясъчник”.
Път ІV-64606 Неделево-Церетелево-Царимир-Община Калояново /кръстовище с път ІІ – 64/ е в лошо състояние – с дупки и разкъртени участъци на асфалтовата настилка и се нуждае от рехабилитация.
Дължината на уличната мрежа в общината е 217 км.
 Междуселищен транспорт.
           По-важни пътища на територията на община Съединение са:
 • Съединение – Пловдив  и отсечката преминаваща през територията на община Пловдив – Панагюрище.
              Третокласната пътна мрежа /републиканска/ в Общината е с дължина около 44 км.
               Четвъртокласната пътна мрежа /общинска/ е с дължина около 34 км.
               В сравнително добро състояние са отсечките:
 • Съединение – Пловдив  /републиканска пътна мрежа/
 • Съединение – Голям чардак;
 • Съединение – Драгомир;
           В изключително лоша състояние са отсечките:
 • Голям чардак – Неделево;
 • Пищигово – Съединение,
           за които е необходимо ново строителство.
           Също така в лошо състояние е останалата пътна мрежа, която може да се поддържа с текущи ремонти.                
           Автобусните линии са както следва:
 • Пловдив – Съединение  / 11 курса дневно /
 • Пловдив – Съединение – Драгомир / 6 курса /
 • Пловдив – Съединение – Правище / 2 курса /
 • Пловдив – Царимир – Любен – Правище – Съединение   / 2 курса /
 • Пловдив – Голям чардак – Съединение / 2 курса /
 • Пловдив – Голям чардак / 9 курса /
           Всички населени места са осигурени с транспортна връзка с общината и с областния център гр. Пловдив.
                                   
Железопътна инфраструктура
           През територията на община Съединение преминава ж.п. линията Пловдив – Панагюрище. В частта си преминаваща през общината има една спирка – гара Съединение.
           Ж.П. линията е в лошо техническо състояние, с ниска пропускателна способност и степен на използване.
            Ж.п. мрежата в общината се ползва за превоз на пътници и транспортиране на товари, като в последните няколко години драстично спадна както обемът на превозените товари, така и броят на пътниците. Значителна част от населението ползва автобусен транспорт, който се явява по-конкурентен от ж.п. транспорта. Бъдещето на ж.п. линията и ролята на ж.п. транспорта за инфраструктурното и икономическото развитие на общината са неясни, като до голяма степен това зависи от предстоящата приватизация в отрасъла и общото социално-икономическо развитие на страната.
                              
Енергийна инфраструктура
          Задоволяване нуждите от ел. енергия на населените места, промишлеността и селското стопанство е недостатъчно, като може да се оцени от незадоволително до лошо.
           Електроснабдяването в община Съединение се осъществява от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, подържат и реконструират от Електроразпределение - гр. Пловдив, район Пловдив, технически район Съединение и подрайон Калояново, съвместно с “НЕК” ЕАД, Електропреносен район – Пловдив.
 
                    
 „EVN България, Елктроразпределение АД – Пловдив, КЕЦ „Калояново” обслужва:
 • гр.Съединение с кв. Точиларци
 • с. Найден Герово
 • с. Драгомир
 • с. Правище
 • с. Царимир
 • с. Малък чардак
 • с. Голям чардак
 • с. Целетелево
 • с. Неделево
 • с. Любен
         Град Съединение и селата се обслужват от два далекопровода с мощност       20 KV, чието моментно натоварване в летните месеци е около 6 мегавата, а през зимния период достига до 11 мегавата.
           През територията на общината минават два далекопровода с високо напрежение – “Шипка” – 220 KV и “Строево” – 110 KV с отклонение при подстанция Пясъчник, като я захранва с 20 KV и оттам за гр. Съединение.
           Подстанция „Пясъчник” 110/20kV се нуждае от двойно захранване на страна 110 kV.
           Електропреносната мрежа със средно напрежение е пренатоварена и има спад на напреже-
нието.
                   
         Общината Съединение се нуждае от изграждането на нови два електропровода – 20 kV  от очакващата се за изграждане нова подстанция 110 /20kV в землището на селата Радиново и Бенковски.
              В с. Малък чардак е необходимо да се изгради и оборудва нов трафопост с двойно захран-
ване с напрежение 20 kV.
       В град Съединение е необходимо до се изгради нов трафопост с двойно захранване с напрежение 20 kV в района на СОУ „Христо Ботев”.
       Електрапреносната мрежа с ниско напрежение е сравнително добре развита и с малки изключения съществуват отделни улици,  които не са захранени с ел. енергия.
           През зимните месеци наред с увеличената консумация на ел. енергия от битовия сектор се увеличават и кражбите на ел. енергия, което води до увеличаване на загубите и влошаване на качеството на ел. енергията. Този процес се провежда в границите на цялата община.
           Уличното осветление на територията на общината е в добро състояние с енергоспестяващи осветителни тела. Необходимо е преоборудването на старите ел. табла за по-добро обслужване от обслужващите специализирани звена.
           Община Съединение има интерес за газифициране. Правено е предварително проучване на възможностите за газификация, което ще привлече нови инвеститори от страната и чужбина.
            Считаме за по-рационално и ефективно създаването на техническа възможност за обслуж-
ване на цялата община само от една специализирана група с база  в гр. Съединение.
           
Алтернативни енергийни източници.
Използване на слънчевата енергия.
           Сумарната средногодишна сума на слънцегреене за района е над 2 250 часа.  Това пред-
полага използването на слънчеви колектори за производство на енергия. Подобни инсталации е подходящо да се изграждат както за битови нужди, така и за промишлени обекти.
       Други нетрадиционни източници на алтернативна енергия е използването на биомаса за производство на метан, за което е необходимо внедряването на съответната инсталация. 
                              
Съобщителна инфраструктура


Телекомуникации.
Показателите в съобщителната мрежа ще разгледаме в 4 параметъра:
 •    Монтиран капацитет
 •    Зает капацитет
 •   Свободен капацитет
 •   Брой телефони на 100 жители
Цифрите по гореописания начин за съответните населени места за общината са както следва:
         
  Монтиран  капацитет Зает капацитет Свободен капацитет Брой телефони на 100 жители
Съединение  1920 1878    72  26
Голям чардак  720 397 23 71
Малък чардак 320 297 23 78
Правище  220 214 6 33
Любен  220 196 24 72
Неделево  500   711   89   69
Царимир     670 608 32 39
Найден Герово 220 188 32 26
Драгомир  280 230 500 36

                   
            От така изнесените данни става видно, че населението и фирмите са задоволени от този вид потребности. Телефонната централа е от най-модерен тип “Нортер”, която осигурява неограничен брой връзки благодарение на оптичен кабел.
           Има изградени транслатори на Мобиком, Мобилтел и Глобул. Обхвата на тези оператори е добър на територията на общината.
           Интернет услуги за община Съединнение се осигуряват от  три фирми. Достъп до интернет има в общинския център и някои от по-големите села. Качеството на интернет връзката не е достатъчно добро, тъй като се ползват остарели технологии за пренос.
Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на общината. Кабелна телевизия ползват само жителите на големите селища.
           Мрежата от пощенски станции е напълно изградена и обхваща всички населени места. Предоставят се основните пощенски услуги – доставка на писма и колети, изплащане на пенсии, пощенски записи.
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.