Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Март 2020
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


 

<<ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПОСТОЯННИ КОМИСИИ >>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Председател - 0318 239 50
Секретар - 0318 239 51
E-mail: obssaedinenie@gmail.com

  Председател ОБС
  Общински съветници
  Постоянни комисии
  Отчет за дейността на Общински съвет
  План за работата на Общински съвет
  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Съединенение, неговите комисии и взаимодействоето му с общинска администрация
 
РЕШЕНИЯ
  Решения 2013  
  - Решение №197  
    Кандидатстване с проект по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общинските администрации по ОПАК...
  - Решение №196  
    Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Царимир...
  - Решение №195  
    Утвърждаване на „Годишен план за младежта 2013 година”...
  - Решение №194  
    Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества, Отчет за изразходваните средства от ОбСНВ по конкретните дейности за 2012 г. и План за действие на ОбСНВ за 2013 година...
  - Решение №193  
    Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни при община Съединение за 2012 година...
  - Решение №192  
    Утвърждаване на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Съединение...
  - Решение №191  
    Разглеждане на ПУП-Парцеларен план на обект: „Оптична кабелна линия на „Елитком” ООД от гр.Съединение до село Голям Чардак, община Съединение”...
  - Решение №190  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им. № 084083, с площ от 0.332 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Куши кър”, по КВС на с. Драгомир, общ. Съединение...
  - Решение №189  
    Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ имот №000065, с площ от от 6.667 дка/шест декара шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, НТП „временно неизползвана нива”, категория на земята при неполивни условия-пета, находящ се в местността „Минчов кладенец” по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединени...
  - Решение №188  
    Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Съединение за 2013 година...
  - Решение №187  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на електропровод с подземно преминаване за нуждите на физическо лице, преминаващо през поземлен имот-полски път, находящ се в землището на с.Голям Чардак, собственост на община Съединение...
  - Решение №186  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе н електропровод с подземно преминаване и водопровод за нуждите на физическо лице, преминаващи през поземлени имоти, находящи се в землището на с.Голям Чардак, собственост на община Съединение...
  - Решение №185  
    Писмо с вх.№52/28.02.2013 г. от Областен Управител на област с административен център град Пловдив...
  - Решение №184  
    Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, всички с НТП „лозе”, находящи се в землището на с. Найден Герово...
  - Решение №183  
    Избор на форма на управление на горските територии-собственост на Община Съединение...
  - Решение №182  
    Приемане на бюджета на Община Съединение за 2013 година...
  - Решение №181  
    План за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2013 година...
  - Решение №180  
    Утвърждаване на извънбюджетни сметки на Община Съединение на предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2013 година...
  - Решение №179  
    Завишаване на хранодена от 2,40 лева на 3,10 лева във всички ЦДГ в община Съединение и в ДЯ „Недялка Шилева” гр.Съединение...
  - Решение №178  
    Утвърждаване на промени в общата численост и структурата на общинска администрация-Съединение, приета с Решение №120/19.10.2012 г...
  - Решение №177  
    Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за2012 година и Отчета за изпълнението на бюджета на община Съединение за 2012 година...
  - Решение №176  
    Отчет за получените командировъчни пари за 2012 година от Георги Любенов Руменов-Кмет на Община Съединение...
  - Решение №175  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчет за капиталови разходи отразени по §50 в отчета на общината за 2012 г...
  - Решение №174  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчета за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2012 година...
  - Решение №173  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчета за извънбюджетните сметки и фондове на Община Съединение на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд за 2012 г., по прихода и разхода...
  - Решение №172  
    Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Съединение за 2013 година...
  - Решение №170  
    Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Съединение...
  - Решение №169  
    Актуализиране на „Общинската програма за установяване на контрол върху кучешката популация в община Съединение”...
  - Решение №168  
    Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение...
  - Решение №167  
    Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Съединение...
  - Решение №166  
    Именуване на улици, намиращи се в квартал 132 и 161 по плана на град Съединение...
  - Решение №165  
    Предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил-общинска собственост и 50 литра гориво месечно за нуждите на РПУ-Труд...
  - Решение №164  
    Участие на Община Съединение, като член в юридическо лице с нестопанска цел-Футболен клуб „ИТД-Гигант” гр.Съединение и определяне представител на Общината в него...
  - Решение №163  
    Постъпили писма за намерения за дългосрочно ползване на недвижим имот – общинска собственост, съставляващ им. № 001001, с площ от 187,614 дка, НТП изоставена нива, местност „Селската кория” по КВС на с. Любен, общ. Съединение...
  - Решение №162  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на електропровод с подземно преминаване и водопровод за нуждите на юридическо лице, преминаващи през поземлени имоти – полски пътища, находящи се в с. Царимир, собственост на Община Съединение...
  - Решение №161  
    Предоставяне за управление на триетажна масивна сграда-3 МсбО със застроена площ от 1098 кв.м., построена в УПИ І-училище, кв.95 по плана на град Съединение от СОУ „Христо Ботев”-гр.Съединение...
  - Решение №160  
    Отмяна на Решение №140 от 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №159  
    Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Съединени...
  - Решение №158  
    Актуализиране състава на Постоянната комисия по законността и обществения ред към Общински съвет-Съединение...
  - Решение №157  
    Избор на Председател на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №156  
    Искане от общински съветници при Общински съвет-Съединение за прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет-Съединение на основание чл.14, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация...
  Решения 2012  
  - Решение №155  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Съединение за изпълнение на дейности по проект „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединение...
  - Решение №154  
    Писмо вх.№192 от 29.11.2012 година от Спешъл Олимпикс България гр.Пловдив, относно националната кампания „Достъп до спорт в българските общини”..
  - Решение №153  
    Приемане „План за действие на община Съединение в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2012-2014 година/...
  - Решение №152  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Държавен фонд „Земеделие”...
  - Решение №151  
    Докладна записка от Запрянка Ходжева-Председател на Общински съвет Съединение, относно приемане План за работата на Общински съвет-Съединение за първото полугодие на 2013 година...
  - Решение №150  
    Докладна записка от Запрянка Ходжева-Председател на Общински съвет Съединение, относно Отчет за дейността на Общински съвет-Съединение и на неговите комисии за периода юли-декември 2012 година...
  - Решение №149  
    Разглеждане на писмо от Областен Управител на област с административен център град Пловдив, с вх.№1/02.01.2013 г., с което на основание чл. 45, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА, връща за ново обсъждане Решение №142, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №148  
    Разглеждане на писмо от Областен Управител на област с административен център град Пловдив, с вх.№1/02.01.2013 г., с което на основание чл. 45, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА, връща за ново обсъждане Решение №141, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №147  
    Изменение и допълнение на Решение №139, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., протокол №20 за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №146  
    Изменение и допълнение на Решение №138, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., протокол №20 за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №145  
    Предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Реконструкция и разирение на общински спортен комплекс в град Съединение, община Съединение”...
  - Решение №144  
    Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на недвижими имоти-общинска собственост с НТП „пасище, мера”...
  - Решение №143  
    Закупуване на лек автомобил за нуждите на Община Съединение...
  - Решение №142  
    Процедура по чл. 195, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІ-обществено обслужване, в.42 по плана на град Съединение...
  - Решение №141  
    Процедура по чл. 195, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ-обществено социални дейности, в.36 по плана на град Съединение...
  - Решение №140  
    Предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП ГЕРБ за определяне размера на основните месечни заплати на кмет на Община и кметове на кметства...
  - Решение №139  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №138  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд....
  - Решение №137  
    Управление на част от имот-публична общинска собственост, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска администрация град Съединение...
  - Решение №136  
    Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година на територията на община Съединение...
  - Решение №135  
    Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за община Съединение, с период на действие съответно 2012-2015 г. и 2012-2022 г...
  - Решение №134  
    План-сметка за приходите и разходите за сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година на граждани и фирми в община Съединение...
  - Решение №133  
    Актуализация на Бюджета на Община Съединение за 2012 година...
  - Решение №132  
    Упълномощаване на Кмета на община Съединение за подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, по Договор №16/321/01297/19.11.2012 г...
  - Решение №131  
    Изменение на Решение №114/28.09.2012 г. по устно предложение от Тодор Празов-общински съветник и Председател на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация...
  - Решение №130  
    Определяне на цена на куб.м. дърва за огрев за местното население, които ще бъдат добити при почистване на дерета, преминаващи през населени места в състава на Община Съединение...
  - Решение №129  
    Относно промяна вида собственост на недвижим имот, съставляващ им.№000065, с площ от 6,667 дка, НТП „временно неизползваема нива”, находяща се в местността „Минчов кладенец” по КВС на с.Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №128  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им.№000082, с площ от 0,623 дка, НТП „водостоп. съоръжение”, ведно с построената в него сграда МсбС със ЗП 71 кв.м., по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №127  
    Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживенето до работното си място и обратно...
  - Решение №126  
    Допълнение в основанието за вземане на Решение №123 от 19.10.2012 г. на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №125  
    Изменение на Точка 1 от Решение №104 от 17.08.2012 г. на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №124  
    Устно предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП „ГЕРБ”...
  - Решение №123  
    Разглеждане на писмо с вх.№94-03-140/27.02.2012 г. от „НЕК” ЕАД гр. София, за съгласуване на окончателен проект на ПУП на въздушна елетропроводна линия ВЛ 110 кV „Чернозем-Пясъчник”, преминаваща през землището на село Церетелево, общ.Съединение...
  - Решение №122  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им.№096191, с площ от 2.295 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Събев дъб”, по КВС на град Съединение, общ.Съединение...
  - Решение №121  
    Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.119 по плана на град Съединение...
  - Решение №120  
    Утвърждаване структурата на Общинска администрация-Съединение в съответствие с изискванията на чл.12, ал.1 и ал.4, във връзка с §10, ал.2 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 г...
  - Решение №119  
    Подпомагане с приходи от общински характер-ФК „ИТД-ГИГАНТ”-гр.Съединение....
  - Решение №118  
    Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок от 3 години на „БТК” АД...
  - Решение №117  
    Актуализация на бюджета на общината за 2012 година...
  - Решение №116  
    Допълване списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, работещи в Община Съединение, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно....
  - Решение №115  
    Промяна на представителя на Общински съвет-Съединение за член на Областния съвет за развитие....
  - Решение №114  
    Избор на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация....
  - Решение №113  
    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет-Съединение....
  - Решение №112  
    Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Съединение....
  - Решение №111  
    Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок от 3 години, представляващ имот №000284, по КВС на село Найден Герово....
  - Решение №110  
    Върнато за ново обсъждане в Общински съвет Решение №103 , прието на редовно заседание, проведено на 17.08.2012 година, Протокол №12 от Областен управител на област с административен център гр. Пловдив....
  - Решение №109  
    Върнато за ново обсъждане в Общински съвет Решение №100 , прието на редовно заседание, проведено на 17.08.2012 година, Протокол №12 от Областен управител на област с административен център гр. Пловдив....
  - Решение №108  
    Избор на Председател на Общински съвет-Съединение....
  - Решение №107  
    Предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП „ГЕРБ” за определяне възнаграждението на общинските съветници...
  - Решение №106  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., проект с наименование „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в община Съединение чрез рехабилитация и доизграждане на общински път от гр. Съединение до с. Царимир, и изграждане на мостове над реки Потока и река Пясъчник”...
  - Решение №105  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г...
  - Решение №104  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г...
  - Решение №103  
    Създаване на специализирано общинско предприятие „Култура и спорт”, което да управлява и стопанисва собствеността по културните и спортните проекти, финансирани със средства от Европейския съюз...
  - Решение №102  
    Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Съединение...
  - Решение №101  
    Прекратяване Договор за учредено безвъзмездно право на ползване на недвижим имот № 147015, по КВС на гр. Съединение, местност „Новината” и подготвяне процедура за разпореждане с него...
  - Решение №100  
    Делегиране права на Директорите на СОУ „Христо Ботев” и НУ „Любен Каравелов” да набират собствени приходи от земеделска земя, собственост на двете училища, включително и чрез разпореждане с нея...
  - Решение №99  
    Утвърждаване на паралелки под норматив за IX /девети/ и Х /десети/ клас на СОУ „Христо Ботев” – гр. Съединение и за IV клас на НУ „Любен Каравелов” – гр. Съединение за учебната 2012/2013 година...
  - Решение №98  
    Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №97  
    „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Съединение”...
  - Решение №96  
    Схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на временни преместваеми съоръжения в имот публична общинска собственост-градински елементи за обзавеждане на детска площадка в с.Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №95  
    Откриване и утвърждаване на нови автобусни линии от общинската транспортна схема за междуселищни автобусни линии за превози, свързващи шест населени места в границата на Община Съединение...
  - Решение №94  
    Подпомагане с приходи от общински характер ФК „Тракия-Царимир 94” с.Царимир...
  - Решение №93  
    Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, работещи в Община Съединение, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №92  
    Отчет за получените командировъчни пари за първо полугодие на 2012 година от кмета на Община Съединение...
  - Решение №91  
    Изпълнение на Бюджета за първо шестмесечие на 2012 година...
  - Решение №90  
    Предложение от Атанас Генов Балкански-общински съветник от ПП „ГЕРБ” и Петко Николов Ликов-общински съветник от Коалиция „ВМРО-НИЕ,ЗНС,НДСВ”...
  - Решение №89  
    Кандидатстване с проект „Интегриран воден цикъл на град Съединение-изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”...
  - Решение №88  
    Разглеждане на молба от Мария Петрова Георгиева от с. Неделев за отпускане на еднократна помощ от бюджета на община Съединение...
  - Решение №87  
    Разглеждане на молба от „ЕКСПРЕС-П” ЕООД...
  - Решение №86  
    Актуализиране състава на Общински съвет наркотични вещества при община Съединение...
  - Решение №85  
    Ежегоден отчет на Общински съвет по наркотични вещества при община Съединение за 2011 година...
  - Решение №84  
    Ежегоден отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Съединение...
  - Решение №83  
    Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Съединение за 2012 година”...
  - Решение №82  
    Актуализиране състава на Обществен съвет по социални дейности при община Съединение...
  - Решение №81  
    Приемане на Общинска програма за закрила на детето-община Съединение за 2012 година...
  - Решение №80  
    Постъпило Заявление с вх.№53-00-36/31.01.2012 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-публична общинска собственост от ЕТ „Крани-Красимир Динчев”...
  - Решение №79  
    Приемане на План-схема за газификация към ПУП на град Съединение-община Съединение и техническо задание към проекта...
  - Решение №78  
    Разглеждане на писмо от Народно читалище „Съединение 1875” гр. Съединение, обл. Пловдив...
  - Решение №77  
    Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и обратно...
  - Решение №76  
    Постъпила молба от Мирослав Димитров Праматаров-Управител на фирма „АРОН РАЙС” ООД, касаеща изразяване на предварително съгласие преминаването през имоти общинска собственост...
  - Решение №75  
    Постъпила молба от Петър Генов Христев-Управител на ЕТ „Петър Генов”, касаеща даване съгласие за преминаване на ел.трасе през общински имоти...
  - Решение №74  
    Създаване на общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение”...
  - Решение №73  
    Разглеждане на Предложение от Инициативен комитет „Недялка Шилева” гр. Съединение за определяне на место за поставяне на електронен часовник, закупен с дарителски средства...
  - Решение №72  
    Преразглеждане на Решение №65 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година...
  - Решение №71  
    Преразглеждане на Решение №63 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година, във връзка с постъпило предложение от „Българска телекомуникационна компания” АД...
  - Решение №70  
    Отмяна на Решение №51 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година...
  - Решение №69  
    Приемане на оставката и прекратяване на правомощията на временно изпълняващия длъжността Кмет на община Съединение и избор на нов временно изпълняващ длъжността Кмет на община Съединение...
  - Решение №68  
    Определяне цена за куб.м. дърва за огрев за местното население...
  - Решение №67  
    Молба от Митко Янков Емилов от град Съединение, ул. „Освобождение” №13...
  - Решение №66  
    Молба от Йовка Христева Шуманска от село Голям Чардак, ул. „Хр.Ботев” №22...
  - Решение №65  
    Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, съставляващи им. № 002001, с площ от 58,530 дка и им. № 002018, с площ 19,504 дка, и двата с НТП „нива”, находящи се в местността „Лозята”, по КВС на с. Правище...
  - Решение №64  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ I-пазар, квартал 27 /двадесет и седем/ по ПЗР на с. Правище, общ. Съединение...
  - Решение №63  
    Постъпило предложение от „Българска телекомуникационна компания” АД...
  - Решение №62  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им. № 031008, с площ от 3.280 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Саев кладенец”, по КВС на с. Малък чардак, общ. Съединение...
  - Решение №61  
    Предоставяне възмездно право на ползване на част от имот – общинска собственост за разпологане на пчелин в им. № 000026 по КВС на с. Найден Герово, общ. Съединение...
  - Решение №60  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXII-общ., кв. 27 по ПЗР на с. Найден Герово, общ. Съединение...
  - Решение №59  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХ-СНС, квартал 43 /четиридесет и три/ по ПЗР на с. Драгомир, общ. Съединение...
  - Решение №58  
    Управление на недвижим имот №001001, местност „Селската кория”-отдаване под аренда в землището на село Любен, общ.Съединение...
  - Решение №57  
    Разпореждане с имот – общинска собственост /прекратяване на съсобственост/, представляващ 120/720 идеални части от УПИ XХІІІ – 1495, целият с площ от 720 кв. м., квартал 121 по плана на гр. Съединение...
  - Решение №56  
    Разпореждане с имот – общинска собственост /прекратяване на съсобственост/, представляващ 70/670 идеални части от УПИ VІ – 1498, целият с площ от 670 кв. м., квартал 121 по плана на гр. Съединение...
  - Решение №55  
    Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-общ., квартал 14 по ПЗР на гр.Съединение, кв.Точиларци...
  - Решение №54  
    Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот-общинска собственост за нуждите на ФСМП-Съединение, към ЦСМП-Пловдив...
  - Решение №53  
    Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2012 година на територията на община Съединение, отчет за дейността на читалищата за 2011 година и отчет за разходите на читалищата от субсдии за 2011 година...
  - Решение №52  
    Обявяване Народно Читалище „Съединение-1875” гр.Съединение за обществена сграда с местно историческо/културно значение...
  - Решение №51  
    Даване правомощия на Кмета на община Съединение да актуализира и допълва списъка на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разходи, пътуващи от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №50  
    Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и обратно...
  - Решение №49  
    Приемане на актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година...
  - Решение №48  
    Приемане на Доклада за междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година...
  - Решение №47  
    Кандидтстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година” с проект „Интегриран воден цикъл на град Съединение-изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, реконструкция и разирение на водопроводна и канализационна мрежа”...
  - Решение №46  
    Отмяна на Решение №27 на Общински съвет Съединение, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №45  
    Отмяна на Решение №35 на Общински съвет Съединение, за подпомагане с приходи от общински характер на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на ново решение със същия предмет, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №44  
    Частична отмяна на Решение №34 на Общински съвет Съединение, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №43  
    Приемане план за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие за 2012 година, по прихода и разхода...
  - Решение №42  
    Утвърждаване на извънбюджетните сметки на Община Съединение за предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2012 година...
  - Решение №41  
    Издаване на безплатни карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания...
  - Решение №40  
    Приемане на Проекто бюджет за 2012 година на Община Съединение по прихода и разхода, по функции и дейности...
  - Решение №39  
    Приемане на Поименния списък на обектите з строителство и основен ремонт за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи...
  - Решение №38  
    Разпределение на преходния остатък към 31.12.2011 година...
  - Решение №37  
    1. Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 118 700 лв., определена със ЗДБРБ за 2012 година. 2. Разпределение на планираните средства по приходен § 4000 в размер на 40 500 лв. по обекти...
  - Решение №36  
    Определяне размера на разходите за представителни цели на кмета на община Съединение за 2012 година...
  - Решение №35  
    Подпомагане с приходи от общински характер на Общински съвет по наркотични вещества...
  - Решение №34  
    Подпомагане с приходи от общински характер на 3 броя спортни клубове – ФК „ИТД Гигант” гр. Съединение, ФК „Спортист” с.Голям Чардак, ФК „Тракия” с. Царимир...
  - Решение №33  
    Определяне размера на разходите за провеждане на местни събори в населените места в община Съединение...
  - Решение №32  
    Утвърждаване на приоритети, по които ще се изразходват приходите в Общинския бюджет 2012 година...
  - Решение №31  
    Определяне размера на средствата за социално битово и културно обслужване на персонала в община Съединение за 2012 година...
  - Решение №30  
    Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право н транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата...
  - Решение №29  
    Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право н транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на транспортните разходи на служители, работещи в Община Съединение...
  - Решение №28  
    Утвърждаване на разходите, свързани с погребенията на самотни лица-без близки и роднини, безимотни, безпризорни жители на Община Съединение...
  - Решение №27  
    Завишаване на нормативно определените разходи за издръжка на делегираните от държавата дейности за сметка на местните данъци, такси и други приходи с общински характер и общата изравнителна субсидия...
  - Решение №26  
    Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за 2011 година и Отчета за изплнението на бюджета на община Съединение за 2011 година...
  - Решение №25  
    Утвърждаване на Актуализиран план на капиталови разходи отразени по § 50 в отчета на общината за 2011 г., съгласно приложение ПИ-1 и приложение ПИ-2 и актуализиран план целева капиталова субсидия...
  - Решение №24  
    Отчет за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2011 година...
  - Решение №23  
    Отчет за извънбюджетните сметки и фондове на Община Съединение на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд за 2011 година...
  - Решение №22  
    Стратегия за управление на общинската собственост в Община Съединение през периода 2011-2015 година и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Съединение за 2012 година...
  - Решение №21  
    Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Съединение...
  - Решение №20  
    Поемане на разходите свързани с погребението на Кмета на Общината Евгений Георгиев Маринчешки...
  - Решение №19  
    Обявяване на тридневен траур в Община Съединение, в памет на Кмета на Общината Евгений Георгиев Маринчешки...
  - Решение №18  
    Определяне на заместник-кмет, който да замества Кмета на общината при отсъствието му...
  - Решение №17  
    Приемане план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, поддържане на депа за обезвреждане на битови отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване за 2012...
  - Решение №16  
    Определяне размера на данък недвижими имоти и данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин за 2012...
  - Решение №15  
    Разглеждане на молба от Гюрга Иванова Господарска с вх.№9/21.11.2011 г. за отпускане на еднократна помощ...
  - Решение №14  
    Предложение от Димитър Петров Клинков и молба от група пенсионери за предоставяне на кафе-аператив „Кириза”...
  - Решение №13  
    Утвърждаване на промяна в структурата на Общинска администрация...
  - Решение №12  
    Издаване на запис на заповед от община Съединение в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №16/322/00608 от 26.09.2011 г. по мярка 322 за Проект „Обновяване и реконструкция на градската паркова...
  - Решение №11  
    Определяне представител на Общински съвет-Съединение в Областен съвет за развитие при...
  - Решение №10  
    Определяне представител на Общински съвет-Съединение в Общото събрание на НСОРБ...
  - Решение №9  
    Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници в община Съединение...
  - Решение №8  
    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет в община Съединение...
  - Решение №7  
    Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и Кметовете на кметства в община Съединение...
  - Решение №6  
    Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет...
  - Решение №5  
    Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №4  
    Определяне правомощията на кметските наместници съгласно чл.46а,, ал.4 от ЗМСМА...
  - Решение №3  
    Утвърждаване на промяна в структурата на Общинска администрация...
  - Решение №2  
    Закриване на кметства Любен и Церетелево в община Съединение, област Пловдив, поради отпадане на условията за създаването им...
  - Решение №1  
    Избор на Председател на Общински съвет...
     
  Решения 2011 - архив
  Решения 2010 - архив
  Решения 2009 - архив
  Решения 2008 - архив
  Решения 2007 - архив
  Решение 2006 - архив
  Решение 2005 - архив
 
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
    Наредба за реда за регистриране на търговски обекти
    Наредба
    Наредба 1
    Приложение 17
    Цени на услуги
  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
 


<<ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПОСТОЯННИ КОМИСИИ >>

 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.