Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


 

<<ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПОСТОЯННИ КОМИСИИ >>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Председател - 0318 239 50
Секретар - 0318 239 51
E-mail: obssaedinenie@gmail.com

  Председател ОБС
  Общински съветници
  Постоянни комисии
  Отчет за дейността на Общински съвет
  План за работата на Общински съвет
  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Съединенение, неговите комисии и взаимодействоето му с общинска администрация
 
РЕШЕНИЯ
  Решения 2013  
  - Решение №197  
    Кандидатстване с проект по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общинските администрации по ОПАК...
  - Решение №196  
    Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Царимир...
  - Решение №195  
    Утвърждаване на „Годишен план за младежта 2013 година”...
  - Решение №194  
    Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества, Отчет за изразходваните средства от ОбСНВ по конкретните дейности за 2012 г. и План за действие на ОбСНВ за 2013 година...
  - Решение №193  
    Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни при община Съединение за 2012 година...
  - Решение №192  
    Утвърждаване на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Съединение...
  - Решение №191  
    Разглеждане на ПУП-Парцеларен план на обект: „Оптична кабелна линия на „Елитком” ООД от гр.Съединение до село Голям Чардак, община Съединение”...
  - Решение №190  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им. № 084083, с площ от 0.332 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Куши кър”, по КВС на с. Драгомир, общ. Съединение...
  - Решение №189  
    Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ имот №000065, с площ от от 6.667 дка/шест декара шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, НТП „временно неизползвана нива”, категория на земята при неполивни условия-пета, находящ се в местността „Минчов кладенец” по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединени...
  - Решение №188  
    Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Съединение за 2013 година...
  - Решение №187  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на електропровод с подземно преминаване за нуждите на физическо лице, преминаващо през поземлен имот-полски път, находящ се в землището на с.Голям Чардак, собственост на община Съединение...
  - Решение №186  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе н електропровод с подземно преминаване и водопровод за нуждите на физическо лице, преминаващи през поземлени имоти, находящи се в землището на с.Голям Чардак, собственост на община Съединение...
  - Решение №185  
    Писмо с вх.№52/28.02.2013 г. от Областен Управител на област с административен център град Пловдив...
  - Решение №184  
    Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, всички с НТП „лозе”, находящи се в землището на с. Найден Герово...
  - Решение №183  
    Избор на форма на управление на горските територии-собственост на Община Съединение...
  - Решение №182  
    Приемане на бюджета на Община Съединение за 2013 година...
  - Решение №181  
    План за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2013 година...
  - Решение №180  
    Утвърждаване на извънбюджетни сметки на Община Съединение на предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2013 година...
  - Решение №179  
    Завишаване на хранодена от 2,40 лева на 3,10 лева във всички ЦДГ в община Съединение и в ДЯ „Недялка Шилева” гр.Съединение...
  - Решение №178  
    Утвърждаване на промени в общата численост и структурата на общинска администрация-Съединение, приета с Решение №120/19.10.2012 г...
  - Решение №177  
    Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за2012 година и Отчета за изпълнението на бюджета на община Съединение за 2012 година...
  - Решение №176  
    Отчет за получените командировъчни пари за 2012 година от Георги Любенов Руменов-Кмет на Община Съединение...
  - Решение №175  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчет за капиталови разходи отразени по §50 в отчета на общината за 2012 г...
  - Решение №174  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчета за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2012 година...
  - Решение №173  
    Докладна записка от Георги Любенов Руменов-кмет на община Съединение относно Отчета за извънбюджетните сметки и фондове на Община Съединение на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд за 2012 г., по прихода и разхода...
  - Решение №172  
    Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Съединение за 2013 година...
  - Решение №170  
    Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Съединение...
  - Решение №169  
    Актуализиране на „Общинската програма за установяване на контрол върху кучешката популация в община Съединение”...
  - Решение №168  
    Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение...
  - Решение №167  
    Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Съединение...
  - Решение №166  
    Именуване на улици, намиращи се в квартал 132 и 161 по плана на град Съединение...
  - Решение №165  
    Предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил-общинска собственост и 50 литра гориво месечно за нуждите на РПУ-Труд...
  - Решение №164  
    Участие на Община Съединение, като член в юридическо лице с нестопанска цел-Футболен клуб „ИТД-Гигант” гр.Съединение и определяне представител на Общината в него...
  - Решение №163  
    Постъпили писма за намерения за дългосрочно ползване на недвижим имот – общинска собственост, съставляващ им. № 001001, с площ от 187,614 дка, НТП изоставена нива, местност „Селската кория” по КВС на с. Любен, общ. Съединение...
  - Решение №162  
    Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на електропровод с подземно преминаване и водопровод за нуждите на юридическо лице, преминаващи през поземлени имоти – полски пътища, находящи се в с. Царимир, собственост на Община Съединение...
  - Решение №161  
    Предоставяне за управление на триетажна масивна сграда-3 МсбО със застроена площ от 1098 кв.м., построена в УПИ І-училище, кв.95 по плана на град Съединение от СОУ „Христо Ботев”-гр.Съединение...
  - Решение №160  
    Отмяна на Решение №140 от 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №159  
    Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Съединени...
  - Решение №158  
    Актуализиране състава на Постоянната комисия по законността и обществения ред към Общински съвет-Съединение...
  - Решение №157  
    Избор на Председател на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №156  
    Искане от общински съветници при Общински съвет-Съединение за прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет-Съединение на основание чл.14, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация...
  Решения 2012  
  - Решение №155  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Съединение за изпълнение на дейности по проект „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединение...
  - Решение №154  
    Писмо вх.№192 от 29.11.2012 година от Спешъл Олимпикс България гр.Пловдив, относно националната кампания „Достъп до спорт в българските общини”..
  - Решение №153  
    Приемане „План за действие на община Съединение в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2012-2014 година/...
  - Решение №152  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Държавен фонд „Земеделие”...
  - Решение №151  
    Докладна записка от Запрянка Ходжева-Председател на Общински съвет Съединение, относно приемане План за работата на Общински съвет-Съединение за първото полугодие на 2013 година...
  - Решение №150  
    Докладна записка от Запрянка Ходжева-Председател на Общински съвет Съединение, относно Отчет за дейността на Общински съвет-Съединение и на неговите комисии за периода юли-декември 2012 година...
  - Решение №149  
    Разглеждане на писмо от Областен Управител на област с административен център град Пловдив, с вх.№1/02.01.2013 г., с което на основание чл. 45, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА, връща за ново обсъждане Решение №142, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №148  
    Разглеждане на писмо от Областен Управител на област с административен център град Пловдив, с вх.№1/02.01.2013 г., с което на основание чл. 45, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА, връща за ново обсъждане Решение №141, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., Протокол №20...
  - Решение №147  
    Изменение и допълнение на Решение №139, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., протокол №20 за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №146  
    Изменение и допълнение на Решение №138, прието на редовно заседание, проведено на 18.12.2012 г., протокол №20 за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №145  
    Предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Реконструкция и разирение на общински спортен комплекс в град Съединение, община Съединение”...
  - Решение №144  
    Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на недвижими имоти-общинска собственост с НТП „пасище, мера”...
  - Решение №143  
    Закупуване на лек автомобил за нуждите на Община Съединение...
  - Решение №142  
    Процедура по чл. 195, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІ-обществено обслужване, в.42 по плана на град Съединение...
  - Решение №141  
    Процедура по чл. 195, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ-обществено социални дейности, в.36 по плана на град Съединение...
  - Решение №140  
    Предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП ГЕРБ за определяне размера на основните месечни заплати на кмет на Община и кметове на кметства...
  - Решение №139  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд...
  - Решение №138  
    Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Община Съединение в Извънбюджетната сметка 7443 за средства от Националния фонд на ЕС и Кохезионния фонд....
  - Решение №137  
    Управление на част от имот-публична общинска собственост, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска администрация град Съединение...
  - Решение №136  
    Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година на територията на община Съединение...
  - Решение №135  
    Дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за община Съединение, с период на действие съответно 2012-2015 г. и 2012-2022 г...
  - Решение №134  
    План-сметка за приходите и разходите за сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година на граждани и фирми в община Съединение...
  - Решение №133  
    Актуализация на Бюджета на Община Съединение за 2012 година...
  - Решение №132  
    Упълномощаване на Кмета на община Съединение за подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, по Договор №16/321/01297/19.11.2012 г...
  - Решение №131  
    Изменение на Решение №114/28.09.2012 г. по устно предложение от Тодор Празов-общински съветник и Председател на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация...
  - Решение №130  
    Определяне на цена на куб.м. дърва за огрев за местното население, които ще бъдат добити при почистване на дерета, преминаващи през населени места в състава на Община Съединение...
  - Решение №129  
    Относно промяна вида собственост на недвижим имот, съставляващ им.№000065, с площ от 6,667 дка, НТП „временно неизползваема нива”, находяща се в местността „Минчов кладенец” по КВС на с.Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №128  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им.№000082, с площ от 0,623 дка, НТП „водостоп. съоръжение”, ведно с построената в него сграда МсбС със ЗП 71 кв.м., по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №127  
    Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживенето до работното си място и обратно...
  - Решение №126  
    Допълнение в основанието за вземане на Решение №123 от 19.10.2012 г. на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №125  
    Изменение на Точка 1 от Решение №104 от 17.08.2012 г. на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №124  
    Устно предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП „ГЕРБ”...
  - Решение №123  
    Разглеждане на писмо с вх.№94-03-140/27.02.2012 г. от „НЕК” ЕАД гр. София, за съгласуване на окончателен проект на ПУП на въздушна елетропроводна линия ВЛ 110 кV „Чернозем-Пясъчник”, преминаваща през землището на село Церетелево, общ.Съединение...
  - Решение №122  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им.№096191, с площ от 2.295 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Събев дъб”, по КВС на град Съединение, общ.Съединение...
  - Решение №121  
    Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.119 по плана на град Съединение...
  - Решение №120  
    Утвърждаване структурата на Общинска администрация-Съединение в съответствие с изискванията на чл.12, ал.1 и ал.4, във връзка с §10, ал.2 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 г...
  - Решение №119  
    Подпомагане с приходи от общински характер-ФК „ИТД-ГИГАНТ”-гр.Съединение....
  - Решение №118  
    Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок от 3 години на „БТК” АД...
  - Решение №117  
    Актуализация на бюджета на общината за 2012 година...
  - Решение №116  
    Допълване списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, работещи в Община Съединение, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно....
  - Решение №115  
    Промяна на представителя на Общински съвет-Съединение за член на Областния съвет за развитие....
  - Решение №114  
    Избор на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация....
  - Решение №113  
    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет-Съединение....
  - Решение №112  
    Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Съединение....
  - Решение №111  
    Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок от 3 години, представляващ имот №000284, по КВС на село Найден Герово....
  - Решение №110  
    Върнато за ново обсъждане в Общински съвет Решение №103 , прието на редовно заседание, проведено на 17.08.2012 година, Протокол №12 от Областен управител на област с административен център гр. Пловдив....
  - Решение №109  
    Върнато за ново обсъждане в Общински съвет Решение №100 , прието на редовно заседание, проведено на 17.08.2012 година, Протокол №12 от Областен управител на област с административен център гр. Пловдив....
  - Решение №108  
    Избор на Председател на Общински съвет-Съединение....
  - Решение №107  
    Предложение от Тодор Данаилов Празов-общински съветник от ПП „ГЕРБ” за определяне възнаграждението на общинските съветници...
  - Решение №106  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., проект с наименование „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в община Съединение чрез рехабилитация и доизграждане на общински път от гр. Съединение до с. Царимир, и изграждане на мостове над реки Потока и река Пясъчник”...
  - Решение №105  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г...
  - Решение №104  
    Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г...
  - Решение №103  
    Създаване на специализирано общинско предприятие „Култура и спорт”, което да управлява и стопанисва собствеността по културните и спортните проекти, финансирани със средства от Европейския съюз...
  - Решение №102  
    Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Съединение...
  - Решение №101  
    Прекратяване Договор за учредено безвъзмездно право на ползване на недвижим имот № 147015, по КВС на гр. Съединение, местност „Новината” и подготвяне процедура за разпореждане с него...
  - Решение №100  
    Делегиране права на Директорите на СОУ „Христо Ботев” и НУ „Любен Каравелов” да набират собствени приходи от земеделска земя, собственост на двете училища, включително и чрез разпореждане с нея...
  - Решение №99  
    Утвърждаване на паралелки под норматив за IX /девети/ и Х /десети/ клас на СОУ „Христо Ботев” – гр. Съединение и за IV клас на НУ „Любен Каравелов” – гр. Съединение за учебната 2012/2013 година...
  - Решение №98  
    Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №97  
    „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Съединение”...
  - Решение №96  
    Схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на временни преместваеми съоръжения в имот публична общинска собственост-градински елементи за обзавеждане на детска площадка в с.Малък Чардак, общ.Съединение...
  - Решение №95  
    Откриване и утвърждаване на нови автобусни линии от общинската транспортна схема за междуселищни автобусни линии за превози, свързващи шест населени места в границата на Община Съединение...
  - Решение №94  
    Подпомагане с приходи от общински характер ФК „Тракия-Царимир 94” с.Царимир...
  - Решение №93  
    Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, работещи в Община Съединение, които пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №92  
    Отчет за получените командировъчни пари за първо полугодие на 2012 година от кмета на Община Съединение...
  - Решение №91  
    Изпълнение на Бюджета за първо шестмесечие на 2012 година...
  - Решение №90  
    Предложение от Атанас Генов Балкански-общински съветник от ПП „ГЕРБ” и Петко Николов Ликов-общински съветник от Коалиция „ВМРО-НИЕ,ЗНС,НДСВ”...
  - Решение №89  
    Кандидатстване с проект „Интегриран воден цикъл на град Съединение-изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”...
  - Решение №88  
    Разглеждане на молба от Мария Петрова Георгиева от с. Неделев за отпускане на еднократна помощ от бюджета на община Съединение...
  - Решение №87  
    Разглеждане на молба от „ЕКСПРЕС-П” ЕООД...
  - Решение №86  
    Актуализиране състава на Общински съвет наркотични вещества при община Съединение...
  - Решение №85  
    Ежегоден отчет на Общински съвет по наркотични вещества при община Съединение за 2011 година...
  - Решение №84  
    Ежегоден отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Съединение...
  - Решение №83  
    Приемане на „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Съединение за 2012 година”...
  - Решение №82  
    Актуализиране състава на Обществен съвет по социални дейности при община Съединение...
  - Решение №81  
    Приемане на Общинска програма за закрила на детето-община Съединение за 2012 година...
  - Решение №80  
    Постъпило Заявление с вх.№53-00-36/31.01.2012 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-публична общинска собственост от ЕТ „Крани-Красимир Динчев”...
  - Решение №79  
    Приемане на План-схема за газификация към ПУП на град Съединение-община Съединение и техническо задание към проекта...
  - Решение №78  
    Разглеждане на писмо от Народно читалище „Съединение 1875” гр. Съединение, обл. Пловдив...
  - Решение №77  
    Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и обратно...
  - Решение №76  
    Постъпила молба от Мирослав Димитров Праматаров-Управител на фирма „АРОН РАЙС” ООД, касаеща изразяване на предварително съгласие преминаването през имоти общинска собственост...
  - Решение №75  
    Постъпила молба от Петър Генов Христев-Управител на ЕТ „Петър Генов”, касаеща даване съгласие за преминаване на ел.трасе през общински имоти...
  - Решение №74  
    Създаване на общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение”...
  - Решение №73  
    Разглеждане на Предложение от Инициативен комитет „Недялка Шилева” гр. Съединение за определяне на место за поставяне на електронен часовник, закупен с дарителски средства...
  - Решение №72  
    Преразглеждане на Решение №65 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година...
  - Решение №71  
    Преразглеждане на Решение №63 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година, във връзка с постъпило предложение от „Българска телекомуникационна компания” АД...
  - Решение №70  
    Отмяна на Решение №51 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 30.03.2012 година...
  - Решение №69  
    Приемане на оставката и прекратяване на правомощията на временно изпълняващия длъжността Кмет на община Съединение и избор на нов временно изпълняващ длъжността Кмет на община Съединение...
  - Решение №68  
    Определяне цена за куб.м. дърва за огрев за местното население...
  - Решение №67  
    Молба от Митко Янков Емилов от град Съединение, ул. „Освобождение” №13...
  - Решение №66  
    Молба от Йовка Христева Шуманска от село Голям Чардак, ул. „Хр.Ботев” №22...
  - Решение №65  
    Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, съставляващи им. № 002001, с площ от 58,530 дка и им. № 002018, с площ 19,504 дка, и двата с НТП „нива”, находящи се в местността „Лозята”, по КВС на с. Правище...
  - Решение №64  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ I-пазар, квартал 27 /двадесет и седем/ по ПЗР на с. Правище, общ. Съединение...
  - Решение №63  
    Постъпило предложение от „Българска телекомуникационна компания” АД...
  - Решение №62  
    Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ им. № 031008, с площ от 3.280 дка, НТП „нива”, находящ се в местността „Саев кладенец”, по КВС на с. Малък чардак, общ. Съединение...
  - Решение №61  
    Предоставяне възмездно право на ползване на част от имот – общинска собственост за разпологане на пчелин в им. № 000026 по КВС на с. Найден Герово, общ. Съединение...
  - Решение №60  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXII-общ., кв. 27 по ПЗР на с. Найден Герово, общ. Съединение...
  - Решение №59  
    Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХ-СНС, квартал 43 /четиридесет и три/ по ПЗР на с. Драгомир, общ. Съединение...
  - Решение №58  
    Управление на недвижим имот №001001, местност „Селската кория”-отдаване под аренда в землището на село Любен, общ.Съединение...
  - Решение №57  
    Разпореждане с имот – общинска собственост /прекратяване на съсобственост/, представляващ 120/720 идеални части от УПИ XХІІІ – 1495, целият с площ от 720 кв. м., квартал 121 по плана на гр. Съединение...
  - Решение №56  
    Разпореждане с имот – общинска собственост /прекратяване на съсобственост/, представляващ 70/670 идеални части от УПИ VІ – 1498, целият с площ от 670 кв. м., квартал 121 по плана на гр. Съединение...
  - Решение №55  
    Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-общ., квартал 14 по ПЗР на гр.Съединение, кв.Точиларци...
  - Решение №54  
    Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот-общинска собственост за нуждите на ФСМП-Съединение, към ЦСМП-Пловдив...
  - Решение №53  
    Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2012 година на територията на община Съединение, отчет за дейността на читалищата за 2011 година и отчет за разходите на читалищата от субсдии за 2011 година...
  - Решение №52  
    Обявяване Народно Читалище „Съединение-1875” гр.Съединение за обществена сграда с местно историческо/културно значение...
  - Решение №51  
    Даване правомощия на Кмета на община Съединение да актуализира и допълва списъка на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни разходи, пътуващи от местоживеенето до работното си място и обратно...
  - Решение №50  
    Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и обратно...
  - Решение №49  
    Приемане на актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година...
  - Решение №48  
    Приемане на Доклада за междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година...
  - Решение №47  
    Кандидтстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година” с проект „Интегриран воден цикъл на град Съединение-изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, реконструкция и разирение на водопроводна и канализационна мрежа”...
  - Решение №46  
    Отмяна на Решение №27 на Общински съвет Съединение, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №45  
    Отмяна на Решение №35 на Общински съвет Съединение, за подпомагане с приходи от общински характер на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на ново решение със същия предмет, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №44  
    Частична отмяна на Решение №34 на Общински съвет Съединение, прието на редовно заседание проведено на 05.03.2012 година...
  - Решение №43  
    Приемане план за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие за 2012 година, по прихода и разхода...
  - Решение №42  
    Утвърждаване на извънбюджетните сметки на Община Съединение за предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2012 година...
  - Решение №41  
    Издаване на безплатни карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания...
  - Решение №40  
    Приемане на Проекто бюджет за 2012 година на Община Съединение по прихода и разхода, по функции и дейности...
  - Решение №39  
    Приемане на Поименния списък на обектите з строителство и основен ремонт за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи...
  - Решение №38  
    Разпределение на преходния остатък към 31.12.2011 година...
  - Решение №37  
    1. Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 118 700 лв., определена със ЗДБРБ за 2012 година. 2. Разпределение на планираните средства по приходен § 4000 в размер на 40 500 лв. по обекти...
  - Решение №36  
    Определяне размера на разходите за представителни цели на кмета на община Съединение за 2012 година...
  - Решение №35  
    Подпомагане с приходи от общински характер на Общински съвет по наркотични вещества...
  - Решение №34  
    Подпомагане с приходи от общински характер на 3 броя спортни клубове – ФК „ИТД Гигант” гр. Съединение, ФК „Спортист” с.Голям Чардак, ФК „Тракия” с. Царимир...
  - Решение №33  
    Определяне размера на разходите за провеждане на местни събори в населените места в община Съединение...
  - Решение №32  
    Утвърждаване на приоритети, по които ще се изразходват приходите в Общинския бюджет 2012 година...
  - Решение №31  
    Определяне размера на средствата за социално битово и културно обслужване на персонала в община Съединение за 2012 година...
  - Решение №30  
    Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право н транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата...
  - Решение №29  
    Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право н транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на транспортните разходи на служители, работещи в Община Съединение...
  - Решение №28  
    Утвърждаване на разходите, свързани с погребенията на самотни лица-без близки и роднини, безимотни, безпризорни жители на Община Съединение...
  - Решение №27  
    Завишаване на нормативно определените разходи за издръжка на делегираните от държавата дейности за сметка на местните данъци, такси и други приходи с общински характер и общата изравнителна субсидия...
  - Решение №26  
    Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за 2011 година и Отчета за изплнението на бюджета на община Съединение за 2011 година...
  - Решение №25  
    Утвърждаване на Актуализиран план на капиталови разходи отразени по § 50 в отчета на общината за 2011 г., съгласно приложение ПИ-1 и приложение ПИ-2 и актуализиран план целева капиталова субсидия...
  - Решение №24  
    Отчет за извънбюджетна сметка на Община Съединение към Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за 2011 година...
  - Решение №23  
    Отчет за извънбюджетните сметки и фондове на Община Съединение на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд за 2011 година...
  - Решение №22  
    Стратегия за управление на общинската собственост в Община Съединение през периода 2011-2015 година и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Съединение за 2012 година...
  - Решение №21  
    Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Съединение...
  - Решение №20  
    Поемане на разходите свързани с погребението на Кмета на Общината Евгений Георгиев Маринчешки...
  - Решение №19  
    Обявяване на тридневен траур в Община Съединение, в памет на Кмета на Общината Евгений Георгиев Маринчешки...
  - Решение №18  
    Определяне на заместник-кмет, който да замества Кмета на общината при отсъствието му...
  - Решение №17  
    Приемане план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, поддържане на депа за обезвреждане на битови отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване за 2012...
  - Решение №16  
    Определяне размера на данък недвижими имоти и данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин за 2012...
  - Решение №15  
    Разглеждане на молба от Гюрга Иванова Господарска с вх.№9/21.11.2011 г. за отпускане на еднократна помощ...
  - Решение №14  
    Предложение от Димитър Петров Клинков и молба от група пенсионери за предоставяне на кафе-аператив „Кириза”...
  - Решение №13  
    Утвърждаване на промяна в структурата на Общинска администрация...
  - Решение №12  
    Издаване на запис на заповед от община Съединение в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №16/322/00608 от 26.09.2011 г. по мярка 322 за Проект „Обновяване и реконструкция на градската паркова...
  - Решение №11  
    Определяне представител на Общински съвет-Съединение в Областен съвет за развитие при...
  - Решение №10  
    Определяне представител на Общински съвет-Съединение в Общото събрание на НСОРБ...
  - Решение №9  
    Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници в община Съединение...
  - Решение №8  
    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет в община Съединение...
  - Решение №7  
    Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и Кметовете на кметства в община Съединение...
  - Решение №6  
    Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет...
  - Решение №5  
    Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Съединение...
  - Решение №4  
    Определяне правомощията на кметските наместници съгласно чл.46а,, ал.4 от ЗМСМА...
  - Решение №3  
    Утвърждаване на промяна в структурата на Общинска администрация...
  - Решение №2  
    Закриване на кметства Любен и Церетелево в община Съединение, област Пловдив, поради отпадане на условията за създаването им...
  - Решение №1  
    Избор на Председател на Общински съвет...
     
  Решения 2011 - архив
  Решения 2010 - архив
  Решения 2009 - архив
  Решения 2008 - архив
  Решения 2007 - архив
  Решение 2006 - архив
  Решение 2005 - архив
 
НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ
    Наредба за реда за регистриране на търговски обекти
    Наредба
    Наредба 1
    Приложение 17
    Цени на услуги
  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
 


<<ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПОСТОЯННИ КОМИСИИ >>

 

Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.