Местоположение
Общински съвет
Администрация
Кметски екип
Структура
Численост на общинска администрация по структурни звена
Евроинтеграция
Програми и проекти
Услуги
Цени на услуги
Харта на клиента
Вътрешни правила
Общинска собственост
Пощенска кутия за предложения
Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинската администрация
Контакти
Общинска администрация
Телефонен указател на по-важните учреждения
Телефони на кметства на населените места
МКБППМН-ОбСНВ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки
- Профил на купувача
Обществени поръчки 2013
Обществени поръчки 2012
Архив Обществени поръчки
Септември 2020
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
Покажи детайли
Начало Полезна информация Връзки Услуги Контакти
 
ЗА СЪЕДИНЕНИЕ
История
Карта на града
Азбучен указател на улиците в Съединение
Инфраструктура
Бизнес
Население
Природни ресурси
Екология
Наука и образование
Спорт и младежки дейности
Култура и изкуство
Здравеопазване
 

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Царимир
Голям чардак
Малък чардак
Неделево
Найден Герово
Церетелево
Любен
Правище
Драгомир


 
 
 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
  • РЕЛЕФ
 
      Релефът на общината е предимно равнинен. Средната надморска височина за общината е 200 м. Почти през всички населени места преминават реки и дерета, които разчленяват терените.
 
  • КЛИМАТ
        Община Съединение  като част от Горнотракийската низина има преходно-континентален климат. Забелязва се известно различие в количеството на валежите в сравнение със съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските  техни средногодишни суми за Южна България  (495 л/м2). В този смисъл добре изразеното пролетно и лятно засушаване, както и високите температури определят района като по-неблагоприятен в климатично отношение.
По данни на метеорологическата станция най-рано сняг е падал през втората половина на ноември и се е задържал най-късно до втората половина на март. Снежната покривка е общо взето, много тънка, а продължителността на снежния период – средно около 80 дни. Най-малка е тя през втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари.
Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а последният – към  9 април. Ето защо е налице доста продължителен вегетационен период на растенията без мраз, което осигурява отглеждането на голям брой култури.
 
  • ПОЧВИ
      Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала, климат, растителност и дейността на човека,  на територията на община Съединение са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчлив0-глинести; алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-глинести.
Характеристика на отделните видове почви:
Чернозем-смолници.Почвите от този тип се характеризират със сравнително мощен хумусен хоризонт. Той има черен цвят и зърнесто-праховидна структура, а преходът между отделните хоризонти е постепенен. Тези почви имат тежко песъчливо-глинест механичен състав в повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване на органичното вещество по дълбочина на профила. При засушаване този слой силно се сбива и образува големи пукнатини. Притежава слаба водопроницаемост и при овлажняване става силно леплив и оказва голямо съпротивление при обработка. Почвите от тази група имат добро естествено плодородие, но изискват качествена обработка и продълбочаване през 2-3 години. Имат голям сорбционен капацитет, поради което понасят високи дози торене, което съчетано с добра агротехника, гарантира високи добиви от културите. Изискват комбинирано торене с азот и фосфор.
Излужени канелено-горски почви.Този тип почви са образувани под въздействието на горската растителност. Характеризират се с незначителна мощност на хумусния хоризонт – 16-36 см, който е светло-кафяв, със средно-зърнеста структура, разпрашена на повърхността. Илувиалния В хоризонт е червеникав, плътен, с буцесто-призматична структура, карбонатите са изнесени от пределите на хумусния и илувиалния хоризонт. Почвите от този вид имат средно и тежко песъчливо-глинест състав в повърхностния слой, като количеството на физическата глина в този слой е 42-56%. Силно излужените канелено-горски почви имат леко песъчливо-глинест механичен състав, слабо запасени са  с хумус от 0.7-2%. Притежават лоши водно-физични свойства, при изсъхване се сбиват силно и образуват кора, а при овлажняване стават тежки за обработка. Тези почви реагират добре както на азотно, така и на фосфорно торене. Задължително е торенето с калий на слабо запасените земи.
Оподзолени канелено-горски почви.Силно излужените до слабо оподзолени канелено-горски почви са плитки и заемат заравнените била и склоновете с по-слаб наклон. Главната особеност на този вид почви е силно разсветленият /оподзолен/ хумусно-алувиален хоризонт. Мощността на хумусния слой е 20-34 см. Илувиалният В хоризонт е плътен, с призматична структура. Общата мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените – до 60 см, карбонатите са изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и леко песъчливо-глинест механичен състав в повърхностния хоризонт, като вследствие оподзоляването и обработката почвената структура на орницата е разпрашена. Физичната глина в хоризонт А е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо запасени с органично вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. В миналото тези райони са били заети с широколистни гори.
Алувиални почви. Алувиалните почви са разположени главно около речните корита на р. Потока и местните малки рекички. Рядко притежават добре оформен хумусен хоризонт – в орницата е под 2.5%. Водно-физическите им свойства са лоши – филтрацията е голяма, а влагозадържащата способност – малка. Разнообразни са по отношение на механичния състав, но преобладават леките фракции. Профилът им се състои от алувиални наноси.
Алувиално-ливадните почви заемат по-големия дял от площта на алувиалните почви. Нивото на подпочвените води е високо. Механичният състав е леко песъчливо-глинест и има добри водно-физични свойства. Количеството на хумуса е под 2.5%, но имат значителна мощност на хумусния хоризонт от 50-100 см. Профилът на алувиално-ливадните почви има леко песъчливо-глинест и средно песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт. Физическата глина е от 18 до 35%, а в повърхностния слой - до 14%. Това са едни от най-добрите почви по отношение естествено плодородие.
  • ВОДНИ РЕСУРСИ
 
Хидроложката система на общината се определя от реките Пясъчник и Потока. Постоянният дебит на двете реки се обуславя от значителните по площ водосборни области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения.
Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява само от подземни води чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река Марица.
 
  • ФЛОРА И ФАУНА
 
Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер и благун, космат дъб а на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните фактори тази кореннна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в производна. Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и по-рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб. Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и блатни растения, срещат се още топола, върба и акация.
Фауната в района на общината е представена основно от птици и бозайници, земноводни и влечуги и риби. Сред най-разпространените видове са: при птиците край водните площи - земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, обикновен скорец, авлига, торбогнезден синигер; птици в населените места и откритите пространства – селска лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо коприварче, полско врабче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден дърдарец; при бозайниците – лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх, обикновена сива полевка; при земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба дървесница, зелена крастава жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок стрелец, сива водна змия; при рибите –шаран, бяла риба, кустур,бял амур, речен кефал и др. В общината има и развъдни стопанства за дивеч
  • ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА
На територията на община Съединение има няколко находища за пясък и чакъл, но няма разкрити кариери.
 
   За по-подробна информация виж в раздел ЕКОЛОГИЯ
Нагоре:
Web design & maintenance:
GZ Design Studio
гр. Съединение 4190, бул. "6-ти септември" 13,e-mail: oba_saedinenie@abv.bg
Copyright © 2007-2020 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Всички права запазени.